Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

12.04.2019

Borgerinddragelse med PRO

Et ensartet serviceniveau med inddragelse af borgeren og fokus på høj faglighed er centralt for Center for Kræft og Sundhed. Derfor afprøves fra 1. april 2019 og et år frem et elektronisk spørgeskema, der skal understøtte dialog og inddragelse af borgeren samt bidrage til en systematisk vurdering af rehabiliteringsbehov hos alle henviste kræftramte borgere.

Det elektroniske spørgeskema udsendes via e-Boks og rapporteres direkte af borgeren. Spørgeskemaet omhandler borgerens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsvaner og funktionsniveau. Denne type oplysninger kaldes PRO (patient rapporterede oplysninger) og kan bruges i det enkelte forløb til afdækning af rehabiliteringsbehov og ændringer i behov over tid. Data kan også bidrage til kvalitetsudvikling på populationsniveau, så centrets tilbud udvikles og justeres i forhold til behov og effekt hos gruppen af henviste kræftramte borgere.

Studier fra hospitalet viser, at processen med at indrapportere PRO-data i sig selv kan mindske patienternes symptomer og forbedre deres livskvalitet. Desuden forbedrer processen kommunikationen med – og relationen til – de sundhedsprofessionelle og øger patienternes overordnede tilfredshed med behandlingen. PRO-data kan desuden synliggøre oversete problemer og dermed være med at til forbedre behandlingen.

En systematisk indsamling af PRO-data vil desuden bidrage til viden om gruppen af henviste borgeres samlede helbredstilstand og gavn af rehabiliteringsforløb i centret. Med den viden kan centret i højere grad belyse variationer i rehabiliteringsbehov fx hos ældre versus yngre kræftramte borgere og dermed udvikle tilbud målrettet specifikke grupper. Data kan endvidere bruges til at sikre en bredde i eksisterende tilbud, så alle kan inkluderes uafhængigt af alder, køn, social status og etnicitet.

Center for Kræft og Sundhed udsender PRO-spørgeskema til alle nyhenviste borgere, der ønsker en indledende samtale i centret, og PRO-skemaet udsendes igen ved den opfølgende og afsluttende samtale.

Afprøvningen af PRO-spørgeskema som sundhedspædagogisk værktøj til systematisk behovsvurdering af henviste borgeres rehabiliteringsbehov vil understøtte centrets målsætning om, at alle henviste borgere skal modtage en systematisk udredning og helhedsorienteret vurdering af samme høje kvalitet og tilbydes et individuelt tilpasset og fleksibelt rehabiliteringsforløb.

Afprøvningen af PRO er bl.a. finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Evalueringen af afprøvningen af PRO som sundhedspædagogisk værktøj vil blive suppleret med såvel kvantitative som kvalitative data.

Huset set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

Tilbage til nyhedsoversigt