Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Rapport: Rødvin, gulerødder og sociale relationer

Download rapporten Rødvin, gulerødder og sociale relationer


Ida Holm Berner og Tine Tjørnhøj-Thomsen præsenterer resultaterne af en interviewundersøgelse, der belyser sundhedsopfattelser hos borgere, der har deltaget i kræftrehabili-tering i Center for Kræft og Sundhed København (CKSK).

Undersøgelsen er baseret på tre fokusgruppeinterview med 11 mænd og kvinder i alderen 39-77. De repræsenterer et bredt udsnit af de borgere, der bruger CKSK.

Rapporten viser, at kræftramte borgere har en kompleks opfattelse af, hvad sundhed er og betyder for dem. De forbinder blandt andet sundhed med grøntsager, motion, livsnydelse og nære sociale relationer. De ople-ver endvidere, at det er vanskeligt at forholde sig til deres sundhed, når disse forskellige aspekter skal afvejes i forhold til hinanden.

Rapporten viser også, at værdien af sundhed er relativ og subjektiv for den enkelte borger. Fælles for de kræftramte borgere er, at de både øn-sker et aktivt liv, hvor de er mobile og ved godt helbred, og et liv, hvor ny-delse og livskvalitet er i højsædet.

Download rapporten Rødvin, gulerødder og sociale relationer